Semináre

Jednou z aktivít nášho projektu EduGlobe je aj organizovanie webinárov a workshopov pre slovenských stakeholderov – expertov a expertky na (globálne) vzdelávanie z vládneho i mimovládneho sektoru v spolupráci s naším nórskym partnerom.

Online webinár k príkladom dobrej praxe GV zo zahraničia

Dňa 24. novembra 2021 zrealizovala naša Ambrela webinár s názvom ‚Global education in perspective (EduGlobe webinar)‘, ktorý viedol zástupca nášho nórskeho partnera v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘. Webinár sa venoval globálnemu vzdelávaniu (GV) zo širšej perspektívy v kontexte základných definícií, podkladových dokumentov a príkladov dobrej praxe zo zahraničia – prevažne z Nórska, ale aj z iných krajín.

Webinár viedol Robert James Didham – riaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN (Inland Norway University of Applied Sciences). Univerzita INN a jej Centrum pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj je naším strategickým partnerom v projekte EduGlobe a prispieva svojimi významnými skúsenosťami aj odbornými znalosťami pri vývine slovenskej národnej stratégie a smerníc pre vzdelávanie. Aj preto prednášajúci dbal na vyzdvihnutie hlavných benefitov globálneho vzdelávania a spôsobov, akými možno smerovať k jeho využitiu. Uviedol tiež spôsoby definovania zámerov a indikátorov v rámci GV. 

Webinár bol určený všetkým členom a členkám pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – MINEDU (vrátane organizácií Ambrely), ktoré sa podieľajú na tvorbe novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania(NS GV). Preto prednášajúci poskytol priestor na interaktívne zapojenie účastníkov a účastníčok z týchto pracovných skupín a pokračoval náčrtom aktuálnych trendov využitia Globálneho vzdelávania v kurikulárnej reforme, medzirezortnej spolupráce s cieľom pozitívnej transformácie vzdelávania. Navrhol aj hlavné body a prístupy, ktoré by mohla slovenská národná stratégia GV obsahovať. 

Workshopy na Medzinárodnom kolokviu o GV vo Sv. Jure

V dňoch 29. a 30. novembra 2022 sa vo Svätom Jure v priestoroch Academie Istropolitana Nova uskutočnilo ‚Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní‚. Podujatie sa konalo v súvislosti s prijatím novej Európskej deklarácie o globálnom vzdelávaní do roku 2050 a v súvislosti s predložením novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre Slovenskú republiku.

Organizátorom kolokvia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), gestorský rezort stratégie. Spoluorganizátormi sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) a naša Ambrela – Platforma rozvojových organizácií v rámci projektu EduGlobe – Cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR s podporou ACF – Slovakia.

Špeciálnym hosťom a lektorom kolokvia o GV bol nórsky expert na globálne vzdelávanie a partner Ambrely v projekte EduGlobe – Dr. Robert J. Didham – riaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN (Inland Norway University of Applied Sciences). Dr. Didham viedol v prvý deň kolokvia (29. novembra poobede) workshop na tému: ‚Výmena dobrej praxe zástupcov jednotlivých pozvaných škôl a MVO v problematike trvalo udržateľného rozvoja v kontexte globálneho vzdelávania, vrátane cieľa 4.7. Agendy 2030‘. V druhý deň kolokvia (30. novembra doobeda) pre prítomných z vládneho i mimovládneho sektora videol ďalší workshop na tému ‚Vytváranie medzirezortných synergií‘. Celý program podujatia je k stiahnutiu tu a report z podujatia je tu.

Záverečný odborný seminár o občianskom vzdelávaní

Jednou zo záverečných aktivít nášho projektu EduGlobe s podporou ACF–Slovakia bol 2-dňový odborný seminár pre slovenských expertov a expertky na (globálne) vzdelávanie z vládneho i mimovládneho sektoru v spolupráci s naším nórskym partnerom – Centrom pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN. Podujatie ‘O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne’ prebiehalo v dňoch 22. a 23. júna vo Svätom Jure.

Tím Ambrely prichystal výborný program. Počas dvoch júnových dní, nabitých prednáškami, workshopmi, premietaním a panelovými diskusiami s expertmi a expertkami naprieč Európou, prítomní získali odpovede na otázky a hlbší vhľad do tém: Čo nás čaká v súvislosti s kurikulárnou reformou v SR a kam sa posunula tvorba národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) v SR; Ako otvárať a komunikovať citlivé až kontroverzné témy na školách; Ako viesť mladých k trvalo udržateľnému rozvoju v školskom systéme a aké sú príklady dobrej praxe vo vzdelávaní o globálnych cieľoch a globálnych výzvach z Nórska a ďalších krajín Európy; Na čo sa zamerať v globálnom a občianskom vzdelávaní po voľbách, aj aký typ vzdelávania pomôže stabilizovať a scitlivieť spoločnosť. Veľa sa networkovalo, brainstormovalo, zdieľalo. Viac vo foto-reporte zo seminára tu.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund