Článok

Monitorovacia správa Ambrely o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR (2015 – 2019)

pridané: 24. marca 2021

Od roku 2015 Slovensko zaznamenalo nárast počtu cudzincov a cudziniek, a k 31. 12. 2019 ich žilo v SR celkovo 143 075, čo je stále len 2,62 % celkovej populácie SR. V absolútnych číslach medzi rokmi 2015 a 2019 ide o nárast o 58 288 cudzincov a cudziniek, pričom ide najmä štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Predkladaná monitorovacia správa s názvom Monitorovacia správa Ambrely o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR (2015 – 2019) od autorskej dvojice Zuzana Števulová a Daniel Kaba porovnáva situáciu a vývin v oblasti migrácie s ohľadom na priority a ciele Agendy 2030. Zameriava sa na obdobie rokov 2015 – 2019, nezaoberá sa teda situáciou, ktorú spôsobila pandémia COVID-19.

Foto: Tomáš Halász

Slovensko si v roku 2018 zvolilo šesť národných priorít implementácie Agendy 2030 (spomedzi sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja). Týmito prioritami sú: vzdelanie pre dôstojný život, smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia, udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy, právny štát, demokracia a bezpečnosť, dobré zdravie. Téma migrácie sa však osobitne v národných prioritách nespomína.

V monitorovacej správe sa dočítate viac o sociálnom, ekonomickom a politickom začleňovaní migrantov a migrantiek v SR v sledovanom období, ako aj o regularizovanom príchode migrantov a migrantiek z tretích krajín do SR. Osobitná časť je venovaná téme rozvojovej, resp. humanitárnej pomoci v prepojení na migráciu. Humanitárne a posthumanitárne projekty SlovakAid riešia takmer výlučne pomoc utečencom a utečenkám (Libanon), vnútorne vysídleným osobám (Sýria, Ukrajina, Južný Sudán) alebo tzv. navrátilcom (Irak). Pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, SR sa angažuje najmä v Keni s cieľom prispieť k zníženiu vysídľovania vidieckych oblastí a migrácie do miest.

Viac k prečítaniu je v monitorovacej správe Ambrely s názvom Monitorovacia správa Ambrely o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR (2015 – 2019) / Monitoring paper on Agenda 2030 implementation and migration management in Slovakia (2015 – 2019), ktorá vznikla ako súčasť projektu Globálne ciele a migrácia, podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR – v slovenčine tu a v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund