Článok

Ambrela predstavuje: Nadácia Milana Šimečku

pridané: 12. februára 2023

V rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ spustila platforma Ambrela vo februári 2023 osvetovú kampaň ‚Všetci sa máme čo učiť‘ pre širokú verejnosť. Pozostáva zo série videí, sprevádzaných tematickými diskusiami a predstavením vybraných organizácií Ambrely, venujúcich sa oblasti globálneho vzdelávania v SR.

Prečítajte si, prečo je podľa zástupcov a zástupkýň pätice našich členov a pozorovateľov (z Nadácie Milana Šimečku, UNICEF Slovensko, CEEV Živica, Academia Istropolitana Nova a Človek v ohrození) potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách i mimo nich. Prvou predstavovanou organizáciou je naša pozorovateľská organizácia: Nadácia Milana Šimečku.

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) sa už 30 rokov snaží byť ‚o nos vpredu‘ v témach, týkajúcich sa rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Nesie meno významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa v bývalom Československu. Tím NMŠ pracuje s ľuďmi a pre ľudí, umožňuje vzájomné spoznávanie a zbližovanie jednotlivcov a skupín. Počas svojej existencie vydal viac ako 100 publikácií na rôzne témy a vyškolil niekoľko tisíc ľudí vrátane pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo znevýhodnených skupín. V rámci programov Vzdelávanie, Aktívne občianstvo a Podpora inkluzívnej praxe na lokálnej úrovni NMŠ uplatňuje príncípy pamäte, rozmanitosti a inklúzie. Okrem toho spravuje aj webovú stránku fjuzn.sk a organizovanie festivalu [fjúžn] – najväčšieho kultúrno-komunitného podujatia o migrácii a cudzincoch na Slovensku.

Keď vás zaujíma, čo je ‚core‘ aktivitou‘ NMŠ v oblasti vzdelávania, tak ide o pamäťové vzdelávanie a interkultúrne vzdelávanie. Ako príklad možno uviesť: putovnú výstavu Anny Frankovej pre stredné školy; applikáciu IWalk, vyučujúcu o holokauste v kontexte lokálnych dejín; tréningy pre vyučujúcich – ako lepšie vyučovať o totalite, holokauste a ľudských právach. V tom druhom prípade sú to potom tréningy pre učiteľov a učiteľky, zamerané na interkultúrne vzdelávanie, a aj spomínaný festival [fjúžn].

Čo sa týka podstaty a princípov globálneho vzdelávania (GV), podľa NMŠ ide o „prepojenie súvislostí medzi ľudskou spoločnosťou, jej vývojom, zmenami a pochodmi spolu s prírodou, naším dosahom na ňu a každého jednotlivca, až do súvislostí, ktoré sa ovplyvňujú navzájom.“ Podľa Michala Keima z NMŠ je to prierezová téma, ktorá pomáha pochopiť zložité súvislosti našej spoločnosti na lokálnej, ale i svetovej úrovni. Dopĺňa formálne akademické vzdelávanie, pomáha formovať kritické myslenie, scitlivovanie, zodpovednosť za seba, spoločnosť, prírodu.

Vďaka vytvorenej a schválenej národnej Stratégii globálneho vzdelávania (NS GV) v SR by bol vymedzený základný rámec toho, čo je a čo nie je GV. Zaroveň by mali organizácie v rukách dokument, na ktorý sa vedia odvolať – na úradoch, školách, u donorov. Podľa NMŠ však môžu nastať prekážky v jej implementácii, a to v podobe neochoty (na úrovni od ministra až po učiteľa či učiteľku na škole) tému riešiť a považovať ju za niečo dôležité. Téma GV a NS GV môže byť tiež zneužívaná extrémistickými politikami a skupinami. Čo možno uvidíme počas predvolebných kampaní už onedlho.

Vplyvom svojej práce a pôsobenia v oblasti vzdelávania by tím NMŠ v najbližších rokoch rád videl zmenu u slovenskej spoločnosti v podobe väčšieho vzájomného pochopenia bez ohľadu na našu identitu – aby sme napríklad vykonali zmeny, ktoré znížia dosah globálnej klimatickej zmeny na naše životy. 

Keď si chcete prečítať publikáciu z dielne NMŠ, odporúčame napríklad príručkuFarebná škola 1 – Multikultúrna výchova pre najmenších školákov a školáčky‚, ktorá ponúka osem aktivít – hravým spôsobom reflektujúcich témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností, ako je komunikácia a schopnosť spolupráce v skupinách. 

Text: Ambrela (na základe online dotazníka a webu NMŠ), Foto: FB archív NMŠ

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund