Článok

Ambrela predstavuje: Človek v ohrození

pridané: 13. februára 2023

V rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ spustila platforma Ambrela vo februári 2023 osvetovú kampaň ‚Všetci sa máme čo učiť‘ pre širokú verejnosť. Pozostáva zo série videí, sprevádzaných tematickými diskusiami a predstavením vybraných organizácií Ambrely, venujúcich sa oblasti globálneho vzdelávania v SR.

Prečítajte si, prečo je podľa zástupcov a zástupkýň pätice našich členov a pozorovateľov (z Nadácie Milana Šimečku, Človek v ohrození, UNICEF Slovensko, CEEV Živica a Academia Istropolitana Nova) potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách i mimo nich. Druhou predstavovanou organizáciou je naša členská organizácia: Človek v ohrození.

Človek v ohrození (ČvO) je mimovládna nezisková organizácia, patriaca do medzinárodnej siete People in Need. Poslaním ČvO je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Okrem humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a podpory ľudských práv sa venuje aj globálnemu vzdelávaniu. Vzdelávacími aktivitami a prácou vo vylúčených komunitách na Slovensku prispieva k budovaniu otvorenej, tolerantnej a inkluzívnej spoločnosti. Tím ČvO organizuje aj medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet.


Tím organizácie Človek v ohrození (ČvO) sa globálnemu vzdelávaniu venuje v troch programoch – v rámci spomínaného festivalu Jeden svet, cez iniciatívu Svet medzi riadkami a v programe pre učiteľstvo. Pre ľudí, ktorí sa v SR venujú vzdelávaniu, tvorí tím ČvO vzorové vyučovacie hodiny, zamerané na spoluprácu, rozvoj analytického a kritického myslenia či rozvoj empatie. Aj na hodinách matematiky môžu totiž žiaci a žiačky počítať slovné úlohy, kde zvažujú, či sa rodine oplatí investovať do solárneho systému na výrobu tepla alebo si cvičia priamu a nepriamu úmernosť na príkladoch migračných ciest ľudí z rôznych historických období.

Keď sa pýtame na podstatu a princípy globálneho vzdelávania (GV), Lenka Putalová z tímu ČvO ho definuje ako „vzdelávanie, ktoré dáva žiactvu i dospelým priestor sa zamýšľať nad súčasným svetom, pochopiť príčiny, dôsledky a súvislosti.“ Globálne vzdelávanie je podľa nej spôsob, ako nahliadať na svet – že na komplexné výzvy spoločnosti (či už vo svete alebo na Slovensku) nie je jedno jednoduché riešenie. GV tiež pre ňu znamená to, že „každý človek má unikátnu životnú skúsenosť, od ktorej sa odvíja jeho/jej nahliadanie na svet, ako aj svoju rolu a možnosti v ňom“.

Zaujíma nás aj pohľad tímu ČvO na zmysel GV pre našu spoločnosť a ľudí v nej. Z pohľadu detí a mládeže vníma ČvO za hodnotné to, že „môžu spoznávať svet a seba samých, zdieľať vlastné skúsenosti, predstavy o svete, nadchnúť sa pre témy, ktoré sú im blízke, a na ktorých im záleží.“ V školskom prostredí možno vnímať pozitívne to, že „globálne vzdelávanie do škôl prináša príbehy a informácie zo skutočného života, ktoré deťom a mládeži pomáhajú si rozvíjať si zručnosti, postoje a hodnoty“.

Keď si chcete prečítať publikáciu z dielne ČvO, odporúčame príručku ‚Globálne vzdelávanie v slovenských školách’, ktorá je určená učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, študentom a študentkám vysokých škôl a všetkým ľuďom, zaujímajúcich sa o globálne vzdelávanie (GV) a jeho praktické začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu. Nájdete tam odpoveď na otázku, prečo globálne vzdelávanie patrí do škôl. Okrem príkladov globálnych tém sa v nej oboznámite s Globálnymi cieľmi (SDGs) a Agendou 2030, ktorá sa zameriava na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja na celom svete (vrátane Slovenska). 

Text: Ambrela (na základe online dotazníka a webu ČvO), Foto: FB archív ČvO

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund